Regulamin

REGULAMIN KONKURSU Z ŁÓDZKIEJ PERSPEKTYWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2023 ROKU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma JANTOM ART Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 4/9, Katowice (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.dofe-konkurs.pl(zwanej dalej „Stroną”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci jednodniowych wycieczek po województwie łódzkim dla dziewięciu klas za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z kategorii:

a. konkurs dla szkół podstawowych (klasy 1-3): praca plastyczna (format A4) pokazująca, w jaki sposób Fundusze Europejskie wpływają na życie dzieci;

b. konkurs dla szkół podstawowych (klasy 4-8): krótki, ciekawy i innowacyjny film promujący Fundusze Europejskie np. w postaci flash moba;

c. konkurs dla szkół ponadpodstawowych: film promocyjny pokazujący, w jaki sposób FE wpłynęły pozytywnie na rozwój młodzieży.

2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/ZmieniamyLodzkie

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

5. Nagroda jest do wykorzystania do 31.09.2023 r.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny pod adresem www.dofe-konkurs.pl

2. Konkurs trwa od dnia 25.04.2023 do 31.05.2023 do godz. 23.59.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10.06.2023 r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. dla szkół podstawowych (klasy 1-3): praca plastyczna (format A4) pokazująca, w jaki sposób Fundusze Europejskie wpływają na życie dzieci;

b. dla szkół podstawowych (klasy 4-8): krótki, ciekawy i innowacyjny film promujący Fundusze Europejskie np. w postaci flash moba;

c. dla szkół ponadpodstawowych: film promocyjny pokazujący, w jaki sposób FE wpłynęły pozytywnie na rozwój młodzieży.

2. Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem www.dofe-konkurs.pl

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie będzie poprzez formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 prace w 3 kategoriach (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości mailowej, wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/ZmieniamyLodzkie oraz w oddzielnym poście.

7. Informacje o sposobie wykorzystania przyznanej w Konkursie nagrody zostanie wysłana uczestnikowi do 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem o, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na stronie www.dofekonkurs.pl

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2023 r. i obowiązuje do 10.06.2023 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA

Imię i nazwisko zgłaszającego:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Szkoła:

Klasa:

Funkcja zgłaszającego:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i realizacji konkursu zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Oświadczam, że rodzice lub opiekunowie prawni dzieci biorących udział w tworzeniu pracy konkursowej wyrazili zgodę na przetwarzanie danych dzieci oraz na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku, a jako zgłaszający jestem w ich posiadaniu.