Formularz kontaktowy

    Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i realizacji konkursu zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
    Oświadczam, że rodzice lub opiekunowie prawni dzieci biorących udział w tworzeniu pracy konkursowej wyrazili zgodę na przetwarzanie danych dzieci oraz na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku, a jako zgłaszający jestem w ich posiadaniu.